25 Peth

25 addewid i Gymru

Yn gynharach eleni, lansiwyd ein hymgyrch 25 Peth — ymrwymiad i ddarparu 25 peth er budd economïau lleol Cymru, yr amgylchedd, y diwylliant, ein pobl, a’r diwydiant cyfathrebu ehangach, wrth ddathlu ein pen-blwydd yn 25. 

Dyma’r hyn rydyn ni wedi’i gyflawni hyd yn hyn…  

1: Sefydlu partneriaeth ag Ysgol y Gymraeg Prifysgol Caerdydd gan ddarparu interniaethau, mentora, a chefnogi myfyrwyr iaith Gymraeg i ddatblygu eu sgiliau cyflogadwyedd a gwella’r defnydd o’r Gymraeg yn y gweithle. 

2: Dyfeisio strategaeth farchnata o fath arall i Barod — gydag ymrwymiad pellach i gyflawni camau gweithredu allweddol o fewn y cynllun. Mae’r CIC, y mae ei dîm yn gymysgedd balch o bobl anabl a phobl nad ydynt yn anabl, yn cynnig ystod eang o wasanaethau i helpu busnesau a sefydliadau cyhoeddus a sector preifat i ddod yn fwy cynhwysol. 

3: Adnewyddu ein hymagwedd tuag at les tîm — o fentrau oriau cinio wedi’u cynllunio’n weithredol i annog egwyliau, digwyddiadau cymdeithasol rhithwir hwyliog, amser i ffwrdd i gefnogi achosion da, a sesiynau sgiliau mewnol — mae ein calendr yn ymrwymo i ofalu am hapusrwydd a lles y tîm. 

4: Helpu Gwanwyn Glân Cymru — fe roesom y pnawn i ffwrdd i’n tîm a rhoi offer casglu sbwriel iddynt er mwyn cefnogi gwaith glanhau cymunedol blynyddol Cadwch Gymru’n Daclus.  

5: Cyflwyno ‘Stamp Cynaliadwyedd’ — drwy weithio gyda myfyriwr talentog MDes Global Design, Katie Price, bydd ein stamp unigryw yn cael ei ddefnyddio mewn cynigion a chynlluniau cleientiaid i ddangos sut mae ein hymgyrchoedd wedi’u cynllunio i gefnogi Cymru gynaliadwy. 

6: Dangos balchder i gymunedau LGBT Cymru — rhoesom sylw i bedwar busnes gwych sy’n eiddo i bobl LGBTQIA+ yng Nghaerdydd yn ystod Mis Pride ym mis Mehefin. Bu’r Aubergine Café, Spokesperson, Songbirds, a The Barber Room CDF yn destun nodwedd wythnosol ar draws ein sianeli cyfryngau cymdeithasol. Yn y cyfamser, rhoesom egwyl ginio estynedig neu gyfle i orffen yn gynnar i ‘Siopa’n Hoyw’ yn y Queer Emporium dros dro yng Nghaerdydd, y cyntaf o’i fath yn y DU.   

7: Helpu i godi safonau proffesiynol ein diwydiant — Mae’r Uwch Gyfarwyddwr Cyfrif, Sophie, yn gwirfoddoli gyda’r Sefydliad Siartredig Cysylltiadau Cyhoeddus (CIPR) lle mae’n gyfrifol am farchnata digwyddiadau DPP i gymuned gyfathrebu Cymru.  

8: Ymuno â’n cleient Taclo Tipio Cymru — Rhoddodd Lucy, Rowan a Charlotte eu prynhawn i wirfoddoli mewn digwyddiad glanhau gwastraff a adawyd yn anghyfreithlon, a drefnwyd gan geidwaid Comin Gelligaer a Merthyr.

9: Tynnu sylw at bwysigrwydd diogelwch ar draethau yn ystod gwyliau haf yr ysgol — gwnaethom gefnogi’r ymgyrch #RespectTheWater / #ParchwchYDŵr gan yr RNLI drwy gyhoeddi cynnwys ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol a thrwy rannu gyda’n rhanddeiliaid allweddol i ledaenu’r neges.

10: Ymrwymo i ddefnyddio mwy o’r Gymraeg, gwella’r defnydd ohoni, a’i dysgu — gyda chymysgedd o siaradwyr Cymraeg rhugl, dysgwyr, a newydd-ddyfodiaid, rydym wedi rhoi pawb yn Nhîm Eq ar eu taith dysgu neu welliant bersonol eu hunain gyda’n cleient, Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

11: Arwyddo addewid Addo Croeso Cymruac ymrwymodd ein tîm i wneud y pethau bychain sydd yn gwneud gwahaniaeth mawr i Gymru dros yr haf, o ymarfer eu Cymraeg i werthfawrogi’r awyr agored a chefnogi busnesau lleol.

 

12: Buddsoddwyd i ddiogelu treftadaeth Cymru – drwy ddarparu holl dîm Equinox ac unigolyn o’u dewis nhw ag aelodaeth Cadw er mwyn eu galluogi i archwilio ein safleoedd hanesyddol a chwarae rôl wrth helpu i’w gwarchod ar hyd y ffordd.

 

13: Helpu’r rheiny sydd fwyaf bregus yn Abertawe – i gefnogi’r prosiect gweithredu cymdeithasol sydd wedi ennill sawl gwobr, Matthew’s House, crëom becyn cymorth i randdeiliaid a rheoli lansiad i hyrwyddo’i ap newydd, cyntaf-o’i-fath, 'Hope in Swansea'. Mae’r ap yn cysylltu’r rhai sydd angen cymorth fwyaf gyda sefydliadau sy’n darparu’r cymorth hwnnw ledled Abertawe, drwy un clic syml.

 

14: Lansio ein ‘Hwb Creadigol’ – ar ôl cyfnod o ymgynghori, gwelsom fod ein tîm eisiau cadw’r elfen o gynhyrchiant wrth weithio o gartref, ond hefyd yn dal i werthfawrogi mannau a rennir ar gyfer cydweithio’n greadigol, a dysgu a datblygu. Mae’r dull cyfun hwn, gyda’r ychwanegiad o’n hyb newydd yn Tramshed Tech, yn blaenoriaethu lles ein staff a’u datblygiad gyrfaol, tra hefyd yn ei gwneud hi’n haws i gydweithio â chymuned greadigol Caerdydd trwy gefnogi ein hymrwymiad i weithio’n fwy cynaliadwy

 

15: Glanhau traeth yng Nghymru – i helpu Surfers Against Sewage yn ei cenhadaeth i lanhau miliwn o filltiroedd o arfordir, trefnom ein digwyddiad #MillionMileClean ein hunain ar draeth Ynys y Barri.

photo-1591965309579-8845601120c8.jpg
photo-1567019778516-d1db44e32904.jpg
photo-1565027611724-872b32145b11.jpg
photo-1528045535275-50e5d46dbae8.jpg
photo-1489753735160-2cbf3d9006d4.jpg