25 Peth

25 addewid i Gymru

Yn gynharach eleni, lansiwyd ein hymgyrch 25 Peth — ymrwymiad i ddarparu 25 peth er budd economïau lleol Cymru, yr amgylchedd, y diwylliant, ein pobl, a’r diwydiant cyfathrebu ehangach, wrth ddathlu ein pen-blwydd yn 25. 

Dyma’r hyn rydyn ni wedi’i gyflawni hyd yn hyn…  

1: Sefydlu partneriaeth ag Ysgol y Gymraeg Prifysgol Caerdydd gan ddarparu interniaethau, mentora, a chefnogi myfyrwyr iaith Gymraeg i ddatblygu eu sgiliau cyflogadwyedd a gwella’r defnydd o’r Gymraeg yn y gweithle. 

2: Dyfeisio strategaeth farchnata o fath arall i Barod — gydag ymrwymiad pellach i gyflawni camau gweithredu allweddol o fewn y cynllun. Mae’r CIC, y mae ei dîm yn gymysgedd balch o bobl anabl a phobl nad ydynt yn anabl, yn cynnig ystod eang o wasanaethau i helpu busnesau a sefydliadau cyhoeddus a sector preifat i ddod yn fwy cynhwysol. 

3: Adnewyddu ein hymagwedd tuag at les tîm — o fentrau oriau cinio wedi’u cynllunio’n weithredol i annog egwyliau, digwyddiadau cymdeithasol rhithwir hwyliog, amser i ffwrdd i gefnogi achosion da, a sesiynau sgiliau mewnol — mae ein calendr yn ymrwymo i ofalu am hapusrwydd a lles y tîm. 

4: Helpu Gwanwyn Glân Cymru — fe roesom y pnawn i ffwrdd i’n tîm a rhoi offer casglu sbwriel iddynt er mwyn cefnogi gwaith glanhau cymunedol blynyddol Cadwch Gymru’n Daclus.  

5: Cyflwyno ‘Stamp Cynaliadwyedd’ — drwy weithio gyda myfyriwr talentog MDes Global Design, Katie Price, bydd ein stamp unigryw yn cael ei ddefnyddio mewn cynigion a chynlluniau cleientiaid i ddangos sut mae ein hymgyrchoedd wedi’u cynllunio i gefnogi Cymru gynaliadwy. 

Cynllun grantiau Equinox — mae yna amser ar ôl i wneud cais! 

Wedi’i gynllunio i helpu sefydliadau'r trydydd sector a busnesau bach y mae’r pandemig wedi effeithio'n wael arnynt, rydym yn awyddus i ddarparu cymorth cyfathrebu sydd mawr ei angen drwy brosiectau cysylltiadau cyhoeddus, cyfryngau cymdeithasol, fideo a hyfforddiant.

 

A fyddai hyn o fudd i'ch busnes chi? Gwnewch gais drwy lenwi'r ffurflen isod. Bydd y cynllun yn agored i geisiadau tan 31 Awst 2021 a byddwn yn gwneud ein gorau i gefnogi cynifer o brosiectau ag y gallwn drwy gydol y flwyddyn. 

 

Dyma’n ffordd ni o wneud defnydd da o'n 25 mlynedd o arbenigedd gan chwarae rôl fach, ond cadarnhaol, i gefnogi a chynyddu sylw i fusnesau Cymru yn dilyn blwyddyn heriol.

 

O ddarparu cymorth busnes a mentrau arloesol a fydd yn creu cyfleoedd i ddarpar dalent, i gymryd rhan mewn gweithgareddau amgylcheddol ymarferol a sefydlu partneriaethau newydd a fydd yn gwella'r defnydd o'r Gymraeg — ewch draw i'n blog i ddilyn cynnydd ein 25 Peth.

Diolch yn fawr!