Cadw

Lansio Antur Hanesyddol Fwyaf Cymru

Ym mis Awst 2018, cafwyd dau atyniad newydd sbon yng Nghastell Caerffili – Drysfa Gilbert a Ffau’r Dreigiau.

Cafodd prosiect Castell Caerffili ei ddylunio, ei reoli a’i lansio gan Equinox ac roedd yn rhan o ymgyrch Cestyll Byw! Cadw — a gafodd ei greu i godi ymwybyddiaeth o brif gestyll Cymru ac i atgyfnerthu henebion Cadw fel rhan annatod o dwristiaeth Cymru.

  Tactegau

 • Gweithio gyda phartneriaid, Wild Creations a Theme3, i ddatblygu dau atyniad newydd i ymwelwyr er mwyn apelio at deuluoedd. Cafodd Drysfa Gilbert ei chreu i adrodd y stori am hanes y Castell ac fe gafodd Ffau’r Dreigiau ei hadeiladu i fanteisio ar lwyddiant Dreigiau Cadw ac i ennyn diddordeb yn hudoliaeth Cymru
   

 • Roedd y gwaith o osod yr atyniadau newydd yn cyd-daro â'r gwaith o weddnewid tir y castell, gydag arwyddion newydd ar ffurf parc thema
   

 • Llwyfannu cyhoeddiadau PR ar gyfer Castell Caerffili, gan gynnwys y stori am y ‘cynlluniau wedi’u cyflwyno’ ym mis Mai, y stori am ‘y gwaith adeiladu yn dechrau’ ym mis Gorffennaf a'r alwad gyfryngol ‘agoriad swyddogol’ ym mis Awst

 • Cyflwyno ymgyrchoedd organig a rhai wedi’u targedu’n benodol iawn ar Facebook yn ystod pob cam o'r prosiect er mwyn annog ymgysylltiad, codi ymwybyddiaeth a lledaenu’r gair

 • Creu cynnwys amlgyfrwng diddorol ar gyfer sianeli cymdeithasol Cadw, gan gynnwys lluniau bob dydd a lluniau gan ddrôn o’r ddau atyniad

 • Archebu dehonglydd Gilbert de Clare i ddiddanu ymwelwyr ar y safle drwy fis Awst 2018 – cyn y lansiad ac ar ôl hynny
   

 • Ffurfio partneriaeth â Croeso Cymru i rannu newyddion am y prosiect drwy eu sianeli

 • Trefnu partneriaeth olygyddol a hysbysebu bwrpasol gyda WalesOnline, gan gynnwys creu ymgyrch Facebook Canvas arloesol a fideo o adolygiadau gan blant

 • Dylunio ymgyrch hysbysebu awyr agored er mwyn hyrwyddo, gyda ffocws ar Gastell Caerffili — i godi ymwybyddiaeth o’r prosiect yn ystod y broses adeiladu

 • Trefnu digwyddiad i randdeiliad a oedd yn cyd-daro â’r lansiad swyddogol yng Nghastell Caerffili. Daeth amrywiaeth o randdeiliaid gwleidyddol a rhanddeiliaid o’r gymuned i’r digwyddiad.

 • Ffilmio hysbyseb teledu ar gyfer Castell Caerffili, a fydd yn cael ei dangos cyn Hanner Tymor mis Hydref er mwyn denu teuluoedd i fwynhau'r cynnyrch newydd ar y safle.

Canlyniadau

 • Creu 17m OTS cysylltiadau cyhoeddus, gyda darpariaeth ar draws Cymru a’r DU

 • Cynnwys fideo’r ymgyrch wedi cyrraedd cynulleidfa o 405.6k drwy rwydweithiau cymdeithasol, wedi cael 50k o ymatebion ar rwydweithiau cymdeithasol ac wedi’i wylio 196k gwaith

 • Y cynnwys noddedig ar WalesOnline wedi’i weld 195k o weithiau, gyda miloedd o sylwadau cadarnhaol

 • Wedi cael 29.6m o effeithiau cymdeithasol drwy hysbysebion awyr agored yng Nghaerffili, Caerdydd a Chasnewydd.
   

 • Wedi cyrraedd cynulleidfa anferth o 1m, y fideo wedi’i weld 912k gwaith a chynnwys Facebook Live Croeso Cymru yn y digwyddiad lansio wedi’i rannu dros 13k o weithiau

 • Wedi croesawu bron i 10k o ymwelwyr i Gastell Caerffili yn ystod mis Awst 2018 – cynnydd o 11.1% o gymharu â mis Awst 2017 a mwy na 100% o gymharu â mis Gorffennaf 2018.

 • linkedin
 • twitter01
 • Asset 97

Hawlfraint ©2018 Equinox

Rhif Cofrestru'r Cwmni 3523078

Polisi Preifatrwydd