top of page

Parciau Cenedlaethol Cymru

Diolch am Ddiogelu ein Parciau Cenedlaethol

Gwelwyd cynnydd sylweddol gan Barciau Cenedlaethol Cymru yn nifer yr ymwelwyr yn ystod 2020 a 2021 – cynnydd a welodd lawer o ymwelwyr yn ymweld am y tro cyntaf neu rai a ymwelai’n anaml cyn hynny, gyda’u gwybodaeth am y Cod Cefn Gwlad yn gyfyngedig.

 

Er mwyn mynd i’r afael â hyn mewn pryd ar gyfer haf 2022, cyhoeddodd Parciau Cenedlaethol Cymru dendr cystadleuol – er mwyn i asiantaeth gyflwyno ymgyrch newid ymddygiad yn nhri o Barciau Cenedlaethol Cymru.

 

Yr asiantaeth lwyddiannus oedd Equinox.

NPW-May-29.jpg

Yn dilyn dull ‘Addo’ Croeso Cymru, canolbwyntiodd ein hymgyrch ar atgyfnerthu cadarnhaol – gan ddiolch i ymwelwyr am eu hymdrechion yn hytrach na’u condemnio am unrhyw beth negyddol. Er mwyn cyflawni hyn, gwnaethom ddyfeisio hunaniaeth ymgyrch gyffredinol a seml, a oedd yn hawdd ei haddasu i’r naw mater allweddol a nodwyd mewn ymchwil a wnaed cyn yr ymgyrch: Diolch: am ddiogelu ein Parciau Cenedlaethol | Diolch: for protecting our National Parks.

 

Defnyddiodd Equinox y model EAST i gyflawni’r cysyniad o fewn ymgyrch gyfathrebu gwbl integredig, ac a gynlluniwyd i ddylanwadu ar newid diriaethol mewn ymddygiad cyhoeddus ymhlith cynulleidfa darged o fewn Cymru a chynulleidfaoedd sy’n ffinio â chynulleidfaoedd rhwng 18 a 35 oed.

 

Rhannwyd yr holl weithgarwch yn ddau gyfnod (y gwanwyn a’r haf) i yrru’r ymwybyddiaeth uchaf a dysgu amser real ar gyfer ymgyrch hynod effeithiol.

Service Grid (2).png

Tactegau:

  • Cymysgedd o sianeli y telir amdanynt, a enillwyd, a rennir, ac yn berchen arnynt.

 

  • Deunydd creadigol dwyieithog sy'n cynnwys dyluniadau statig gydag is-benawdau hwyliog – a ddyluniwyd i ymgysylltu â chynulleidfaoedd targed o amgylch y naw mater allweddol.

 

  • Creu cynnwys organig (gan gynnwys IG Reels) – ychwanegu cyd-destun a phwyntiau siarad ychwanegol ar gyfer cynulleidfaoedd presennol a newydd.

 

  • Hysbysebion digidol ar draws Facebook ac Instagram, gan dargedu cynulleidfaoedd a phobl newydd sy'n debygol o ymweld ag awyr agored Cymru yn ystod gwanwyn/haf 2022.

 

  • Allgymorth rhanddeiliaid, a welodd ni'n rhannu asedau ymgyrchu gyda nifer o sefydliadau perthnasol i ehangu eu cyrhaeddiad.

 

  • Partneriaethau gyda’r cyfryngau, gan gynnwys WalesOnline a North Wales Live, er mwyn cyrraedd cynulleidfaoedd yn agos at ardaloedd Bannau Brycheiniog, Arfordir Penfro ac Eryri.

 

  • Gweithgaredd PR adweithiol i ehangu ymwybyddiaeth — rhyddhawyd stori un mewn ymateb i dywydd poeth yr haf a chrëwyd stori dau, am sbwriel Gŵyl y Banc, mewn partneriaeth â Taclo Tipio Cymru.

 

  • Gweithio gyda Dylanwadwyr – sefydlodd Equinox bartneriaethau cynnwys yr haf gyda’r dylanwadwr cerdded cŵn, Andrew Burton, a’r dylanwadwr ffordd o fyw, Laura Kate Lucas.

BBQs - Am ddod â bwrlwm nid barbeciw - BBNP.png
National Parks general - Am wneud awyr agored gwych Cymru hyd yn oed yn fwy gwych - PCNP A
Mountain Safety - Am fod yn saff — nid yn sori - BBNP A.png

Gyda diolch i ddeunydd creadigol ysbrydoledig, apelgar – a gwerthuso amser real a welodd ni’n gwneud negeseuon/tactegau prawf A/B a newidiadau amser real – gwelwyd ni’n creu ymgyrch hynod effeithiol a gyrhaeddodd cynulleidfaoedd targed ar adegau allweddol ar draws gwanwyn a haf 2022.

NPW Results Grid (Welsh).png
bottom of page